LITT OM EIENDOMSFORHOLDENE MED

HENSYN TIL GAARDENE I GJERPEN

OMKRING 1760

 

Amtmand Fr. G. Adelers skatteprotokol, som han indrettet i sit andet embedsaar, 1766, opbevares i museet paa Brække. Jeg medtar et utdrag derav vedkommende Gjerpen.

 

Gjemsø kloster eiet og svaret skat av følgende gaarder: Bøle, Hoppestad nedre, 4 huder i Strømdal, 3 huder i Glenna, 2 huder i Baugerød, 2 huder i Aasterød, 5 huder i Hyni søndre, hele Hyni nordre og 3 huder i Nøklegaard.

 

Skiens kirke eiet: 1 hud i Ekaasen, 1 hud i Høimyr og 1 hud i Fjeld.

 

Skiens prestebol eiet: Enggrav med Skifjeld og Sukken.

 

Skiens laugstol (d. e. lagmandsembedet): 6 huder i Stensaasen samt Haugen; sidstnævnte var forøvrig blit solgt fra i 1762.

 

Fossum jernverk: hele Løberg, baade søndre, midtre og nordre, likesaa Øvrum, Sneltvedt, baade søndre og nordre, likesaa Bø søndre og nordre, Hoppestad øvre, 5 huder i midtre Venstøp, hvis bruker ved den tid var apoteker Wølner i Skien, nordre Rising, 1 tønde i nordre Sem, Kise, Aas nordre, Mo, 3 tønder i Otterholt, som før hadde tilhørt Solum kirke, Dyrkol, Stulen, 1 hud i vestre Haugerød samt Bø vestre og østre i Luksefjeld.

 

Som speeielt Løvenskioldsk familiegods er optat i skatteprotokollen: Fossum søndre, 3 og 6 huder, Fossum midtre («Midfossen») 6 huder, Fossum sag. «Hyttens kvern» eiedes av Herman Løovenskiold, men bruktes av cancelliraad Løvenskiold. Det samme var tilfælde med Sanden (nu Søli), hvorav «junker» Løvenskiold eiet 3 huder; men de bruktes av cancelliraaden, der forøvrig eiet Borgestad, 8 huder, 1 hud i øvre Sølen (nu Søli) samt det øvrige av Sanden, der forøvrig da laa øde.

 

Foged Schweders dødsbo eiet: 4 huder i nordre Frogner, 6 skind i Dvbedal samt et bruk i Ballestad.

 

Simon Schweder eiet 4 huder i søndre Brække.

 

Prokurator Jens Schweder eiet 6 huder i nordre Foss og Fossum kvern.

 

Wilhelm Schweder 3 huder i søndre Foss.

 

Jakob Schweder 4 huder i Sem øvre og Sem midtre. Fru geheimeraadinde Adeler 2 huder i Kjølnes, som Maurits Schweder brukte for hende.

 

Tolder Lange 5 skind i østre Borge, søndre Rising og 1 hud i Sukken søndre.

 

Oberst Brügman Menstad med Torbjørnsrød.

 

Cancelliraad Schnell 1 hud i Kjølnes.

 

Kammerraad Hansen 4 huder i nordre Brække.

 

Abraham Nilsens enke 4 huder i søndre Falkum.

 

Søren Christensen nordre Falkum.

 

Forvalter Bredsdorf eiet 2 huder i søndre Venstøp; det samme gjorde prokurator Weyer.

 

Kaptein Rasch 1 tønde i nordre Sem, Kaptein Bye 3 tønder.

 

Justisraad Bentzen 6 huder i søndre Limi.

 

Msr. Elias Winther 1 hud i Aarhus og rektor Winther 1 hud i nordre Mæla («Melum»). De 12 huder i nordre Mæla var utstykket mellem mange eiere. Saaledes hadde ‑ foruten rektor Winther ‑ Anders Gjertsen 6, Simen Zachariasen 2 huder 7.1/2 skind, Iver Blehrs enke 1 hud 1.1/2 skind, Peter Gasman 1 hud.

 

Søndre Mæla tilhørte i det hele og store Didrik v. Cappelen; men Peder Juel eiet 6 skind, likesaa Simon Jørgensen og Joakim Jørgensen 1 hud.

 

Lensrnand Kristen Pedersen hadde skattefrihet av 3 huder i Lund.

 

Fredrik Wesseltorft 4 tønder i søndre Frogner (prokurator Schweder der eiet nordre Frogner. Jørgensen, Zachariasen og Wesseltoft var vistnok nær samhørige, velstaaende Skiensfamilier).

 

Iver Blehrs enke eiet ogsaa 1 hud 3 skind i Mustvet, foruten hvad hun eiet av nordre Mæla. Blehr har vel i sin tid bodd paa Mæla og hat sin eiendom paa Mustvet paa andre siden av Børsesjø til underbruk og til sommerbolig.

 

Kristen Brun eiet Sørbø og søndre Stensaasen.

 

Joakim Atzlew: Bukselodden.

 

Bratsberg med Kolken, Eikunrød, nordre og søndre Follestad, i alt 19 huder, var skattefrit som adelig sædegaard efter kammerkollegiets skrivelse av 30/3 1765.

 

Nils Hansen Buer eiet skattefrit Men postgaard. Ifølge kammerkollegiets skrivelse av 20/12 1766 skulde opsidderne paa Ramsaasen for dette og følgende aar «nyde skattefrihed for overgangen ildsvaade». Litt før, ved kngl. resolution av 11/11 1766, hadde Grunderød faat halv skattefrihet av 3 huders skyld «for skade ved fjeldskred og vandflom.»

 

Det blev efter dette kun et mindretal av gaardene i Gjerpen, som eiedes og dreves av selveierbønder, ja, et ganske betydelig mindretal, saavidt jeg kan se. Merkelig er forresten, hvor mange byfolk det var, som søkte at skaffe sig gaard og jord i Gjerpen. Det har vel været baade til faste bosteder og til «avlsgaarde».

Tilbake til oversiktenNeste kapittel