UTDRAG AV PROVST MUNCHS OPTEGNELSER

FRA GJERPEN I AARENE 1814‑1833

 

Provst Munch indrettet i 1819 en protokol, hvori han har gjort forskjellige optegnelser. Han siger i et forord: «Jeg har bestemt denne bog for annalistiske antegnelser kaldet vedkommende, dem, jeg selv agter at gjøre og vedblive med, saa længe det algode. Forsyn forunder mig at virke i og for Gjerpen menighed, ligesom jeg indbyder mine eftermænd til at gjøre det samme.»

 

Det er dog mest optegnelser om veiret. Munchs næmeste efltermand, Fr. Rode, fortsatte sine optegnelser nogle faa aar, til 1840, utelukkende om veiret. Rodes optegnelser har ingen interesse. Av Munchs veiroptegnelser hitsættes et utdrag. Andre av hans optegnelser er benyttet i andre forbindelser. Munch flyttet til Gjerpen i anden halvdel av august 1813, og optegnelserne begynder med det næste aar.

 

1814.

Et regnfuldt, men saare frugtbart aar, dog var nøden stor i denne egn som en naturlig følge av den 1angvarige krig og den vanskelige tilførsel fra Danmark.

 

1815.

Et maadeligt aar baade her og paa andre steder. Nød og trang for levnedsmidler, især for arbeiderklassen.

 

1816.

Vinteren haard; sommeren og høsten regnfuld. I det heletaget et godt aar, især slog høet godt til; men kornbjergingen var hel vanskelig, og for mange blev en stor del av avlingen bedærvet.

 

1817.

Vinteren haard, ogsaa regnfuld sommer. Kornet slog maadelig, men høet godt til.

 

1818.

Dette aars vinter var skrækkelig haard med en overordentlig mængde sne, der blev liggende til midteni av mai; men det blev ogsaa sommer med ett, og steg heden i juni og juli til en frygtelig grad. Ager og eng frembøde et sørgeligt syn. Varmen holdt sig langt ud paa efteraaret, og endnu ved nytaarstider var ingen tegn til vinter, ingen spor av sne.

 

1819.

Vinteren vedblev at være overordentlig mild, saa der endog paa mange steder hostpløiedes i januar maaned. Først i slutningen av januar kom sneføre, der kun varede til noget over midten av februar. I marts begyndte allerede foraaret, og i begyndelsen av april var al sne borte. I de egentlige sommermaaneder var heden aldeles afrikansk og gav hyppige tordenveir. Under den overordentlige hede kom jævnlig regn. Ager og eng prangede ved en frodighed, som meget faa kunde erindre sig mage til. Allerede den 22de mai saaes vinterrugen at skyde aks. Indhøstningen understøttedes av det ønskeligste veir og gav en saa stor overflod, at de sædvanlige forraadshuse ikke vilde forslaa.

 

1820.

Vinteren, der havde indfundet sig i november, blev ved juletid formedelst hyppige snefog hel frygtelig. Den sidste dag av 1819 rasede nordenvinden med snefog saa skrækkelig, at alle veie nytaarsmorgen var ufremkommelige. Vinteren vedblev i hele januar at være usædvanlig barsk med skrækkelige snefog. Den 20de januar var især frygtelig. De ældste folk kunde ikke mindes saa skrækkelig storm og snefog. Mange, der tilfældigvis var ude, var paa at sætte livet til, justisraad og sorenskriver Kløcker fandt ogsaa paa den dag virkelig sin død. Han havde havt thingforretninger paa Tveten i Eidanger og begav sig paa hjemveien til Meen kl. 5 eftermiddag. Han fandt vel, at veiret var haardt, men vilde ikke lade sig avskrække. Han havde allerede naaet til høiden av vestre Borge, da det vilde snekav saaledes ombrusede ham, at hverken han eller hans hest magtede længer at gjøre modstand. Han havde uforsigtigen ingen karl taget med, og saaledes maatte han, ude av stand til at røre sig, forsøge det sidste middel, fortvivlelsen raab. Over en halv time varede det, før hans skrig naaede et menneskeligt øre. En tjenestekarl paa vestre Borge hørte det, og det lykkedes ham paa ski at bane sig vei til den ulykkelige. Han fandt ham endnu levende, fik bragt ham til sit hjem Meen, men saa ilde tilredt av frosten og saa avkræftet ved den skrækkelige strabads og raaben, at det var let at forudse, døden vildc paafølge. Den paafulgte ogsaa virkelig 8 dage efter [1] .

 

Foraaret indfandt sig dog betimeligen, og den uhyre sne var ganske borte mod slutningen av april. Vaaren og den første del av  sommeren var regnfuld, senere kom meget sterk tørke. Imidlertid fik landmanden i det hele et ret godt aar.

 

1821.

Liden eller ingen sne. Foraaret kom tidlig. Allerede i april var varmen betydelig, men saa kom et skrækkelig eftersmæk av

kulde og snefnog. I mai vedholdende kold regn, i juni tør kulde.

 

1829,

Jævnlig slud og tildels skyllende regtn. Slæde kom man ikke til at benytte. Rasende storme fandt nu og da sted, især rasede ved jevndøgnstiden en nordvestvind, hvis lige selv de eldste ikke kunde erindre sig paa den tid av aaret. Næsten alle gjærder og plankeverker her omkring blev nedkastede og mange trær i skoven med rod oprykkede. Vaaren kom, som man kunde vente det, overvættes tidlig, og i slutningen av marts var alt stikkelsbærbuskene grønne. Paaske, der indtraf 7de og 8de april, var saa skjøn, som ellers pintsen pleier at være, og vaaren vedblev at gaa frem i sin skjønneste ynde; men saa satte det til med den mest haardnakkede tørke, som næstete varede uavbrudt fra 1ste mai. I slutningen av august kom endelig regn, og det saa overflødigt og voldsomt, at det kunde lignes med skybrud. Blot efter 3 dages regn steg vandene saa frygteligt, at de foraarsagede stor ødelæggelse. I Skien var vandet saa høit, at adskillige sauger bortreves, og man befrygtede, at alle broer vilde gaa med. Mudringen var ganske overskyllet, saa man roede imellem husene. Dette var især tilfælde den 28de og 29de august. Aaret endte uden sneføre.

 

1823.

I januar maaned intet sneføre, dog temmelig koldt.

 

1824.

Et for landmanden meget knapt aar baade med hensyn til hø og kornavlen.

 

1825.

Vinteren 1824‑1825 av de ægte norske med overflødig sne.

Fodermangelen var om vaaren høist trykkenide.

 

1826.

Vinteren var kort. Allerede først i marts gik sneen bort. Tidligt i april begyndte mange at harve. Hømangelen var dog meget følelig. Sommeren bragte frygtelig varme, jævnligen fra 18 til 23 grader. Ogsaa dette aar var en av de for landmanden saare uheldige og knappe.

 

1827.

Vinteren 1826‑1827 var, som en norsk vinter bør være. Vaaren kom tilbørligen tidligt. Vaaraannen var god, siden havdes jævnlig regni, dog ogsaa mange smukke og varme dage. Følgen var ogsaa den, at ager og eng avgav en høst, som man ikke i lang tid kunde mindes mage til.

 

Sorn medlem av 5te ordentlige storting maatte Munch være borte fra 31te januar til midten av august og som medlem av riksretten 23 dage fra begyndelsen av oktober. I denne tid har han derfor intet optegnet.

 

1828.

Vaaren kom temmelig seent. Sommeren var regnfuld, især i slaatten, saa at høbjergingen faldt saare besværlig. Aaret kunde dog i det hele taget regnes blandt de bedste.

 

Munch var fraværende paa det overordentlige storting, der aapnedes 16de april. Først i midten av juli var han hjemme igjen.

 

1829.

Dette aar var næsten helt igjennem, selv om sommeren, usædvanlig koldt, og næsten den hele høst daglig regn.

 

1830.

Et regnfuldt, men dog i det hele taget godt aar.

 

1831.

Vinteren usædvanlig stræng. Sommeren blev altfor varm, og den sterke tørke gjorde betydelig skade paa eng og ager.

 

1832.

Et godt og overflødig aar, som for hele landet, saa for Gjerpen i særdeleshed.

 

Edvard Munch i 1819.
Efter maleri av
kaptein Jakob Munch

1833.

Den 12te september dette aar utnævntes Munch til stiftsprovst i Kristiania efter Sigwardt, som var blit biskop i Kristiansand efter Munchs avdøde bror Johan Storm Munch. Derfor intet videre skrevet om veiret, men vel om hvorfor han flyttet fra Gjerpen. Han siger:

 

«Gud er mit vidne, at jeg med blødende hjerte satte pen til papiret for at søge mig fra det kjære, i saa mange henseender behagelige Gjerpen; men den haarde nødvendighed nødte mig dertil. Formedelst tidernes stedse tillagende besværlighed, handelens flauhed, der igien har medført allehaande stansninger i landmandens erhvervskilder, er Gjerpen kalds indtægter i en foruroligende grad avtagne, medens min tiltagende familie, der nu bestaar foruden min hustru av 5 sønner og 5 døtre, hvorav 3 sønner ved universitetet og 1 ved Skiens lærde skole, fordrede udtælliner, hvortil kaldets indtægter ikke paa langt nær forsloge. Jeg har gjort alt, hvad der har staaet i min magt, for ikke at synke ned for meget i gjæld og ved min avgang efterlade vor kjære familie i misére. Saaledes har jeg havt pensionister i huset til oplærelse, fornemmelig udlændinger; men trods al anstrængelse og den yderste sparsomhed ser jeg mig indviklet i stedse større vanskelighed for at subsistere.»

 

Tilslut siger han saa om aaret: «Vinteren var ualmindelig snefuld; imidlertid kom vaaren usædvanlig tidlig. Allerede i de første dage av marts viste lærken sig, og i midten av maaneden var al sne borte.
[1] Hans Holst de Kløcker døde 30/1 1820, 65 aar gammel. Hans enke Sofie Amalie, født Koefod Anker, døde i Skien 5/7 1832, 80 aar gammel.

Tilbake til oversiktenNeste kapittel