Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  


FISKERSLEPET

Fiskerslepet var navnet på den gatestump som førte fra Torvet rett sydover til Bryggevannet, altså en fortsettelse av Prinsens gate. Nederst, like ved vannet, lå to gamle, skramlete sjøboder, i vest for den fine røde sjøbod som er nevnt ovenfor. I disse boder hadde Løvenskiold, Fossum, oplag av varer fra jernverket, og tvers gjennem den ene gikk en passasje som ved en plankebro over Lortebekk forbandt Fiskerslepet med Mudringen. Slepet hadde sitt navn av at fiskerne i makrelltiden trakk båtene sine på land der og slepte dem opover i gaten, det gjaldt å komme så langt op som mulig. Ellers var det også en liten plass søndenfor Latinskolens gårdsplass, hvor fiskesalget foregikk. Kaiene ved Bryggevannet blev efter erhvervelsen av de nevnte sjøboder betydelig utvidet ved opfylling, så forholdene er meget forandret ved Bryggevannet, som tidligere har strukket sig meget lengere innover. I Fiskerslepet var det også en uhyre stor trafikk i markedstiden, og riktig skummelt og stygt var det der.

På vestsiden av gaten lå de to bygninger, matr. nr. 31, som i eldre tid var lokale for Skiens borgerskole, men da denne i 1855 flyttet over i Latinskolen, nr. 30, blev eiendommen solgt til baker O. P. Offenberg, en bror av grosserer Ths. Offenberg, og han solgte i 1874 den nordlige bygning, som lå imot kirkehaven, til Gjerpens ysteri. Ovenpå her bodde i slutten av 1860-årene og inntil 1877 cand. theol. Edvard Myhre (1836-1900, 1877 professor i teologi, antok navnet Munch), sønn av kjøpmann Chr. S. Myhre og frue, f. Munch (søster av historikeren P. A. Munch). Myhre, som var gift med Anna Borchsenius (datter av foged B. på Mela), drev her et privat seminarium, som var meget søkt. Lærere var Nils Hansen og cand. Bøysen, og blandt elevene kan nevnes den senere ordfører i Gjerpen Gunnar Sem. I den sydlige bygning hadde Offenberg utsalg for baker- og konditorvarer; mot gaten, i bakgården mot Latinskolen drev han restaurasjonsvirksomhet, med øl og brennevin.

ANNA MUNCH FØDT BORCHSENIUS PROFESSOR TEOL .EDVARD MUNCH

ADJUNKT
OLE L. B. NIELSEN

På østsiden av Fiskerslepet har vi først den nederste gård, som gjerne kaltes forvalter Bøysens gård (matr. nr. 11), enskjønt den egentlig tilhørte Løvenskiold, Fossum, likesom sjøbodene dernede til korn- og jernmagasin samt to malmplasser. Jacob Bøysen, som var forvalter hos Løvenskiold, og som sådan hadde tilsyn med hans eiendommer bodde tilleie i gården, hvor det neppe kan ha vært særlig hyggelig å bo. Bøysen (d. 1892) var far til doktor J. C. Bøysen, kasserer Boye B. og den ovennevnte seminarlærer. Det er å merke ved denne gård at Skiens Sparebank hadde sitt første lokale her frå 1835. Jacob Bøysen var bankens kasserer fra begynnelsen av, og i hele 38 år, en stilling som hans sønn arvet efter ham og innehadde like til 1915. Da jernverket på Fossum blev nedlagt i 1867 hadde disse eiendommer ikke lenger noen interesse for verket, og matr. nr. 11 blev i 1874 av Hedvig Løvenskiold solgt til skibskaptein Arne Jørgensen,.som her drev en spesialisert handel med skibsartikler. Jørgensen solgte den til J. S. Engebrethsen og Chr. Pay, som igjen overdrog den til konsul Gregersen; denne synes å ha kjøpt op en hel del gårder efter branden. I samme gård hadde også en tid Fredrik Bentzen, sønn av doktor Ole Bentzen, sin skibshandel m. m. Dr. Bentzens enke blev senere gift med Arne Jørgensen, så Fredr. B. altså var Jørgensens stedsønn.

Skiens Sparebank, som i 1872 flyttet op i sin nyerhvervede gård (Myhregården), kjøpte de to sjøboder og malmplassene og forærte disse eiendommer til kommunen. Sjøbodene blev senere revet til regulering av brygge. og havneforholdene.

G. M. GRØNVOLD A. JOHNSEN HANS ANDERSEN

Ovenfor denne gård kommer så Schaanning-gården, som var et meget stort kompleks, adskilt fra Høiergården ved den før omtalte Lortebekk. Eiendommen hadde et trangt gårdsrum, hvilket var usedvanlig før i tiden for de mere anselige bygårder. Den gikk i 1830 fra John Chr. Baar til kjøpmann Arndt Nicolay Schaanning (1805-77), en bror av doktor J. Schaanning, som hadde egen gård i Hundevadtbakken lengere oppe i byen. Brødrene var sønner av forvalter Peder Schaanning ved Fossum jernverk, g. m. Anne Katrine Folkman. N. Schaanning, som hadde butikk med almindelig bondehandel, døde i 1877, men forretningen blev en tid fortsatt av sønnen Christian. N. Schaanning var g. m. Severine Henriette Jynge (1806-65). Schaanning.familien er i lengst forsvunnen tid innvandret fra Skaane i Sverige.

Handelsbetjenter hos S. var Hans Andersen og Olaves Pedersen. Hans Andersen, den senere grosserer, begynte som betjent i Mads Pedersens forretning i Hjellen, var så i nogen år hos Schaanning, hvorefter han gikk over i Mathias Hanssens forretning (i den gamle Melgaardgård i Prinsens gate, senere i Backas gård på hjørnet av Prinsessegaten).

I 1877 kjøptes Schaanning-gården av kjøpmann Anders Johnsen, som allerede i 1872 hadde etablert egen forretning med glassvarer og lamper i Paulus Hoells gård under Prestebakken.I forretningen hos Johnsen var G. M. Grønvold, som i 1882 etablerte cigar- og tobakk-forretning rett over gaten, og blev gift med fru Johnsens søster.

Den nordre fasade, rett overfor Melgaard-gården, stakk lenger ut mot gaten enn nabogården, og i det nordøstre hjørne hadde senere den ovenfor nevnte Looft sin barberstue, i det samme lokale som alle eldre Skiens-studenter minnes med andakt og vemod, idet Skiens Skoles Gymnasiesamfund (S. S. G. S.), som blev stiftet i 1877, hadde sitt første lokale der. (Stifterne var: dr. Rasmus Hansson, sorenskriver Nils K. Aanesen, lektor Søren Munk, sorenskriver Søren B. Paulsen.)