Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  


«SKIENS LÆRDE SKOLE» - LATINSKOLEN
(matr. nr. 30)

der den lå, under kirken, ved fossen, var i det ytre en vakker monumental trebygning, men i det indre temmelig uhensiktsmessig for sitt bruk. Jeg vil bare minne om gymnastikksalen, som rektor Hartmann kaller «en nogenlunde rummelig korridor, der er beliggende midt oppe mellem klasseværelsene», og i sin tale ved flytningen fra den gamle skole taler han om «det mislige, det uhyggelige ved dette lokale» og «de mørke, gamle, heslige rum». Men hvorom allting er, vi gamle elever er glad i minnene fra den gamle skole, og ved 100­-årsfesten i 1924 sang vi

«Husker du huset,
gammelt og avfeldig?
Husker du bruset
lød fra fossen veldig?
Vi fikk vårt stempel
av Guds nære tempel
:toner fra fossen lå bak.

 

 

 

 

Livet oss lærte
at vi hører sammen,
venner i smerte,
venner og i gammen.
Kom la oss trede
frem i broderkjede
om Skiens skole idag».

                         (J. B).

Latinskolen er så nøie skildret av overlærer Schneider o. fl. at jeg ikke behøver nærmere å omtale den her. Jeg skal bare nevne at den nederste del av gårdsplassen kaltes «Sagmuggen», og var opfylt av et tykt lag med en blanding av jord og sagmugg, hvor vi kunde hoppe og boltre oss av hjertens lyst, uten å slå oss fordervet. Mellem skolen og kirken var det en park som vel i sin tid har vært kirkegård. Denne, og i det hele partiet der nede ved kirken var overmåde vakker og malerisk.

Det hadde lenge av rektor Hartmann vært fremholdt at det var påkrevet å få en ny bygning, og endelig 31. januar 1880 fattet kommunalbestyrelsen med 18 mot 6 stemmer beslutning om for kr. 90000 å bygge nye skolebygninger på den av «Brekkejordets Interessentskap» tilbudte grunn, efter arkitekt Thrap-Meyers tegninger. Som byggekomite opnevntes tollinspektør Steenstrup, kjøpmann Kittilsen og rektor Hartmann. Den nye skolebygning blev innviet den 19. februar 1883, på 100-årsdagen for innvielsen av kirken efter branden i 1777. Først samledes skolens lærere og disipler til innvielse av den nye fane, derefter holdt rektor til de innbudne en tale til avskjed fra den gamle skole, og uttalte bl. a. at «Skiens skoles disiple omfattet sine skoleminner med pietet», og han minnedes skolens stolte navn: rektor Ørn, P. A. Munch. A. M. Schweigaard, Otto Løvenskiold, M. J. Monrad, og den først innskrevne elev Fr. C. Mülertz.

Derpå drog prosesjonen med disiplene i spissen op til den nye bygning, hvor innvielsesfesten holdtes i gymnastikksalen. Her overleverte ordføreren ingeniør Axel Borchgrevink bygningene til bruk for skolen, og takket komitéen, arkitekten, byggelederen stadsingeniør Collin, samt byggmesteren O. Olsen-Røsland. Rektor takket i en stemningsfull tale om den gode ånd i skolen, hvorefter vi, under ledelse av organist Rojahn, sang professor Monrads vakre sang:

Når ei Herren bygger hus,
ånder med sin ånd til verket,
det er straks med dødstegn merket,
synker snarlig hen i grus, o. s. v.


Prost Hauge holdt så den egentlige innvielsestale med manende ord til forsamlingen og særlig henvendelse til oss disipler. Efterpå hadde man et par timers hyggelig samvær i den nye bygning, med en rekke taler.

Den gamle skoletomt blev av byen solgt til Laugstol bruk, som igjen solgte den til Skiens aksjemølle, tillikemed en del av vannkraften, der føres over til tomten fra Hjellevannet i rør under elven - «Strømmen».