Kilde: Telemark Fylkes Adressebok - 1955-56 -
Intro-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
Navnefortegnelsen har angivelse av stilling, adresse, formue og inntekt etter skattelikningen 1954/55. Formuen er oppført først, deretter inntekt. Dersom det bare står et tall, er dette inntekt.

 

 


 

 

Skien

kjøpstad med ca. 15,000 innb., en av Norges eldste byer, ligger i Telemark fylke på begge sider av Skienselven. Jernbaneforb. med Notodden (54 km.), med Oslo over Kongsberg (180 km.) og Oslo over Eidanger (206 km.) samt over Nordagutu forbindelse med Sørlandsbanen. For budsjettåret 1954/55 utgjorde den samlede antatte inntekt til byen kr. 66,642,439, formue kr. 57,593,800, fordelt på vel 7000 skattytere, samlet byskatt kr. 9,716,759 ekskl. Alderstrygdavgift.

 

Embets og bestillingsmenn, offentlige kontorer m. m.

Arbeidsformidlingens distriktskontor, Niels Marth. Kittilsen

Arbeidskontoret

Auksjonsforv .: Sorenskriveren

Barnevernsnemndas form.: Jens Kjær

Bilsakkyndig (Skien og Kragerø politidtsr.): Arnold Rønning

Brannsjef: Byingeniøren

Brannkomm. form. : Byingeniøren

Byarkitekt: Jens Per Jensen

Bygartner: Erling M. Hansen

Bygn.rådets form.: Bygningssjefen

Bygn.sjef:  Jens Per Jensen

Byingeniør: Finn Jacobsen

Bykasserer : Thommas Thorstensen

Byveterinær: Hans Jacob Øvrum, Porsgrunn

Distriktslege i Gjerpen Siljan og Solum: E. Gärtner

Distr.veterinær i Solum og Gjerpen: Anders Ose

Firmagregistret (firmaanmeldelser) . adr. Sorenskriveren

Fiskeriforsikringsnemnda for Skien, manntallsfører : Thommas Thorstensen

Fløtingsdirektør: Otto Bødtker

Folkeregistret, best. Jacob Jarøy

Forliksråd, møte 2nen og 4de onsdag i hver måned

Forsorgsforstander: Karl Arnesen

Fylkeskasserer: Olav Moen

Fylkeslege: O. Hytta (Seljord) Sauland

Fylkesmann: K. Bergsvik

Fylkesskogmestere: J. Midttun, Erik Berg

Havnefoged og mønstringsmann: C. Enge­brethsen

Hovedstevnevitne : Underfoged Marth. Eek

Kanalbestyrer:   Ing. Sigurd Aarsrud

Kontrollveterinær:

Lagmannsretten:

Agder lagdømme : Lagmann: John Lyng, adr. Skien. Lagdommer: Trond O. Bærøe, kst. lagdommer T. Moi, kst. Lagdommer O. Kjemprud, samtl. adr. Skien. Rettsskriver: Reidar H. Andersen, adr. Skien. Lagmannshuset, Kongensgt. 33

Likningssjef: Jacob Jarøy

Merkelovens tilsynsm.: Havneassistent Karl Isaksen

Ordfører: Arnt Haraldsen

Overformyndere: H.r.adv. Christopher Frøstrup og kasserer Johan Olsen

Vegsjef for veivesenet i Telemark fylke: Knut Fixdal

Politilege: Stadsfysikus J. Gjølberg

Politimester: Johan Johansen

Postverket:

Postmester: L. Holst Hansen

Skien-Gimsøy underpostkontor: Bestyrer W. A. Svendsen

Rikstrygdeverkets tilsynsm.: Forretningsf. Andr. Evensen

Rådmann: Thor Torgersen

Skattefoged i Telemark: Erling Asphaug

Skatteinspektør i Telemark fylke: Kr. Fæhn

Skatteoppkrever: O. B. Gulseth

Skipsregisterfører: Sorenskriveren

Skiens Handelskammer.

Styre: Kontorsjef Erling Johansen, varaform., gross. T. L. Ording, formann, banksjef R. Johansen, gross. Chr. Offenberg, boktrykker Chr. M. Pedersen

Skifteforv.: Sorenskriveren

Skogforv. (i Grenland): J. Samset

Stadsfysikus: J. Gjølberg, Rådhusgt. 1

Stasjonsmester: Erik Eriksen

Telegrafbestyrer: Fj. Knudsen

Tollkasserer: C. M. Grimsgaard

Trygdekassens forretn.f.: Andr. Evensen

Underfoged: Marth. Eek

Jordskiftedommer (Telemark Nedre): L. Strand

 

Folkeskoler:

Bratsbergkleiva Skole

Gimsøy Skole

Lunde Skole

 

Øvrige skoler:

Schüllers Handelsskole (Reidar Schüller)

Skien kvinnelige Industriskole

Skien Maskinistskole

Skien off. høgre Almenskole

Skien tekn. Aftenskole

Skien Yrkesskole, avd, for snekkere, mekanikere, skipselektrikere og bilmekanikere

Telemark Handelsgymnas