Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Raadstuen

Den brændte 1766 og 1777 atter, er nu opmuret rommelig og anseelig med en smuk Marmor Trappe til, der boer Under-Byefogden, der holdes Bye- og Lav-Tinget og Kiælderne ere Arrest-Forvaringer. Paa Raadstuen holdes Guds-Tienesten for nærværende Tid indtil Kirken bliver færdig og indviet.

Og da jeg formedelst mangel af Oplysninger udsat mit Udgave til trykken til denne Tid, saa meldes at Scheens Kirke blev af hans Høyærværdighed Hr. Biskop Schmidt indviet den 19de Februarii 1783. Klokken 9 begyndte Tienesten; da der var ringet blev musiceret til Biskoppen var ikæd, den yngste Præst Hr. Lund Capellan pro Persona i Kragerø læste i Chors-Døren da de øvrige knælede ved Alter-Foden, og da blev under Orgelets Lyd, udsiunget: Alleneste Gud, tillige med anden Instrumental Musiqve; derefter intimerte Provsten Monrad for ved Alteret, Biskoppen mæssede Veni Sancte Spiritus, derefter læste een af Præsterne den gamle Hr. Lund fra Kragerø i Chors-Døren 1 Reg: 8 til 21 Vers, hvorpaa blev siunget et Vers af Psalmen: Hvor stor dog den Glæde, under fuld Musiqve, derefter læste Hr. Bøker 1Reg: 8,22 til 30 Vers, saa blev synget 2det Vers af samme Psalme; derefter læste Hr. Mow det 54 Vers af 1 Reg: 8, saa blev det 3die Vers af samme Psalme synget; saa læste Hr. Hagerup Esræ 6 Capit: fra 4 Vers til Enden, saa blev 4de Vers af samme Psalme synget; saa læste Hr. Mechlenborg det 10de Capit: af Johannes Evang: fra 22 til 30 vers, saa blev samme Psalmes 5te Vers siunget, saa læste Hr. von der Lippe Psal: den 122de fra Begyndelsen til Enden, da det 6te vers blev udsiunget; alle Versene bleve accompagnerede af Orglet og andre Musicalske Instrumenter. Saa blev synget: I Jesu Navn! ved hvis Slutning Biskoppen gik paa Prædikestoelen og indviede Kirken, da Præsterne ved Bøn for og efter Prædiken knælede ved Alter-Foden; saa blev siunget: O! store GUD! under fuld Musiqve; derefter blev ofret af Provsten og af Præsterne, og de Tvende Stiftamtmænder over Aggershuus og Christiansands Stift og af den talrige Forsamling, da Psalmen: Af Høyheden oprundet er blev siunget under fuld Musiqve: saa mæssede Biskoppen en Collect og lyste Velsignelsen da Præsterne knælede ved Collectens Mæsning; og endelig blev til Slutning siunget: Al Verden fryde sig denn Tid. Ved Udgangen fuld Musiqve. Den gandske høye og ellers nærværende Forsamling bevertedes af Hr. Diderich von Cappelen, hvor Kongens og anden Høy og Vedkommende Øvrigheds Velgaaende under Pocaler, canoner og Musiqve blev erindret og om Aftenen var en smuk Concert paa Raadhuset.