Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Geistlige, Verdslige og
andre Priviligerede i Scheens Bye

	
1)	En Sogne-Præst, en Residerende Capellan, en Rector som nu er tillige 
Klokker og en Skoleholder i fattig-Skolen. 2) Laste-handlere i Scheen - 7 Stykker Deraf 2de Deputerede Borgere for Scheen 3) Kramboed-Handlere 23 4) Ditto, som tillige ere Giestgivere 2 5) Skippere og Kramboed-Handlere 12 6) Apoteqvere 1 7) Organist og Stats-Musicanter 1 8) Tobaks-Spindere 2 9) Høkere 3 10) Vertshuusmænd 6 11) Transporteurer af Bøndernes Gods til Fiære-Stranden 1 12) Stemplet-papirs Forhandlere 1 13) Smede 8 14) Snedkere 16 15) Skoemagere 16 16) Skrædere 9 (Disse 4 Professioner have Laug for sig selv.) 17) Guldsmede ere i Lauget i Christiania 4 18) Chirurgus 1 19) Sadelmagere 1 20) Hattemagere 2 21) Feldberedere 3 22) Murmestere 3 23) Garvere 2 24) Peruqvemagere 3 25) Møllere 1 26) Bogbindere 2 27) Mahlere 2 28) Glasmestere 1 29) Bagere 2 30) Bundtmagere 1 31) Uhrmager 1 32) Skiærslipper 1 33) Skorsteensfejere 1 34) Tømmermærkere 4 35) Skotmænd 14 36) Flaademænd 24 37) Fragtemænd 2 38) Savmestere 16 39) Sav-Drenge 10 40) Fahrdrenge 4 41) Lods 1 42) Handske- og Buxe-Skrædere 1 Foruden endeel Huggere, Bryggebærere og Arbejds-Folk. Folket under forbemelte Classe i Forstæderne: A) I Porsgrund 1) Laste-Handlere 3 2) Viin og Brændeviins Handlere haver en Fransk-Farer 1 3) Kramboe-Handlere 7 4) Skippere 18 5) Høkere 2 6) Skoemagere 4 7) Skrædere (som har Laug i Scheen) 4 8) Smede ---"--- 4 9) Snedkere ---"--- 1 Herforuden boer i Scheen Consumptions Betientere og Toldbetientere 2 Foruden Røyerter og Under-Betientere 2 Postmester 1 Procurator 2 Herforuden boer i Scheen og Forstæderne Consumptions Betientere 3 Ditto Under-Betientere 22 Toldbetientere, Tolder og Controlleur 2 Kryds-Inspecteur 1 Ditto Betient 1 Taxadeur 1 Ober-Toldbetientere 3 Under-Betientere 4 Røyerter 16 Syge-Huus Tilseer 1 Giestgivere i Scheen 1 I Graaden 1 I Porsgrund 1 I Brevig 1 Paa Stathelled 1 Her findes og Deputerede i Scheen 2 I Porsgrund 1 For Brevig og Langesund 1 Lods-Oldermænd er for Langesund 1 Brevig 1 Porsgrund og Scheen 1 (Lønnes efter Forordningen af 9de Maii 1763) Vejere og Maalere for Scheen og Graaden 1 For Porsgrund og Langesund 1 Postmestere i Brevig 1 I Scheen 1 I Porsgrund Postaabner 1 Havne-Foged 1 Skibs-Clarerer som den første her, Hr. Ditlef Rasch efter Bestalling af 24de Novembr. 1777 1 Endnu som sorterer under Scheens Jurisdiction: A) Paa Tveten Gaard 1) Skipper Qvist 2) Lars Rolfsen paa Herøen 3) Jens Larsen, Skipper 4) Niels Trog, Skipper 5) Christen Trog, Skipper 6) Thomas Sørensen Tangevald, Skipper B) I Stathelled og Brevig 1) Trælast-Handlere 6 2) Kramboed og Kornhandlere 2 3) Skippere 8 4) Høkere 2 5) Fragtemænd 1 6) Peruqvemagere 1 7) Guldsmed, har Laug i Christiania 1 8) Lods-Oldermand 1 9) Smede 2 10) Skoemagere 4 11) Skrædere 3 12) Snedkere 4 (Disse 4 have Laug i Scheen.) B) I Langesund 1) Trælast-Handlere 2 2) Skippere som tillige handle 6 3) Høkere 2 4) Kramboed-Handlere 1 I Scheen haver Fossum Jern-Værk sit Korn og Jern Magazin samt Malm-Plads,
og til dets Opsigt der en Forvalter boende. Paa Scheens Grund ligger Saverne 34 Paa Giemsøe Klosters Grund 7 Paa Øen kaldet 4 Vand-Møller i alt 3 Saverne og Møllerne drives gemenligen i Flum-Tiden,
da Vandet ikke kan indeholdes, men maa have frit Løb igiennem Kloster- og
Bye-Fossen, som ellers i stort Vand vilde sætte hele Byen under Vand,
og naar Viden eller det smeltede Snee-Vand til Fields nedkommer,
i Almindelighed ved Pintse-Tider, er Byen ofte ved sammes mægtige Løb i megen Fare.