Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Bye-Skatten, Consumptionen og Accisen.

	
Jeg vil ikkun for at undgaae Vidtløftighed anføre det Aar 1779 Aars Bye-Skat:

			      	Rd.	Mk.	sk.
a) Bye-Skat			   1 164	"	4
b) Brand-Inspecteur-Skat		129	1	20
c) Skorsteensfeyer-Skat	    	142	1	16
d) Inqvarterings-Skat  		69	2	"
e) Kiendelse af Byens Jorder   	43	2	12
		         	1549	"	4

Byen haver aarlig af Kragerøe	24 Rd
og af Christiansand	  	10 Rd
For Handels-Ret i Førresdal og
    Nissedal, i Drangedal og
    Tørredal			

Bye-Skatten og andre Paalæg, lignes af dertil udnævnte Taxeer-Borgere, 
og af Indtægten skeer efterfølgende aarlig Lønning: Sogne-Præsten aarlig 107 Rd Den Residerende Capellan 100 " Byeskriveren 50 " Skoleholderen 96 " Organisten 50 " Ditto som Stads-Muscant 20 " Under-Fogdens Løn 80 " Rente-Penge til Kirken 10 " Ditto til Hospitalet 10 " Raadstue Tienerens Løn 30 " Tamburens Løn 30 " Tre Vægteres Løn 144 " Skriver-Materialier og Post-Penge 20 " Skarpretterens Løn 6 " Brand-Inspecteuren 80 " Lys og Brænde til Raadstuen 14 " Byeskriveren for Bye-Skat Ruller 4 " Skorsteens-Fejeren 130 " Beløber sig aarlig til 995 Rd